Byggeprojekter

Jævnfør gældende deklarationer må:

”Ingen Bygning maa opføres uden at Tegningen og Beliggenheden forud er godkendt af Arkitekt Dyggve eller af en anden af Konsortiet dertil udset.”

Ved deklaration af 11. december 1944 er påtaleretten givet Grundejerforeningens bestyrelse og Danmarks Naturfredningsforening hver for sig.

Al byggeri og alle bygningsændringer skal godkendes af Fredningsnævnet for Nordsjælland, og i den sammenhæng anbefaler Fredningsnævnet, at det enkelte projekt forudgående afstemmes mellem ejeren, Grundejerforeningen og Danmarks Naturfredningsforening, således at der på forhånd er taget stilling til, om projektet kan indpasses under de privatretlige deklarationer, før sagen sendes til Fredningsnævnet.

Byggesagsproceduren er således:

1) En målfast situationsplan – hvor bygningen er indtegnet på ejendommens matrikelkort – samt målsatte bygningstegninger sendes til godkendelse i Grundejerforeningens bestyrelse. Herefter videresender bestyrelsen sagen til godkendelse hos Danmarks Naturfredningsforening som sidestillet påtaleberettiget.

2) Når godkendelsen foreligger videresendes byggeansøgningen – vedlagt førnævnte godkendelser – til Fredningsnævnet og til Gribskov Kommune, der skal foretage den byggetekniske godkendelse før sagen endeligt kan afgøres i Fredningsnævnet.

Ovenstående fremgangsmåde tilsikrer en smidig og forhåbentlig hurtig sagsbehandling.