Natura 2000

Tibirke Bakker er en del af det internationale naturbeskyttelsesområde Natura 2000, EF habitatområde nr.119 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev.

Målet med Natura 2000 er at skabe såkaldt gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, der er beskyttet inden for Natura 2000-områderne.

For at nå bevaringsmålene udarbejdes for hvert Natura 2000-område en Natura 2000-plan, der sætter rammerne for, hvordan man her skal behandle naturen, for at den kan udvikle sig positivt.

I følgende områder i Tibirke Bakker er der registreret Natura 2000 beskyttede naturtyper:

Find din Natura 2000 registrering her

Såvel Grundejerforeningen som Gribskov Kommune har fremsat indsigelser til registreringerne, idet nogle er uhensigtsmæssige, da de strider med fredningen. Andre er direkte fejlagtige. Vi håber fortsat på, at der bliver rette op på registreringsgrundlaget, men alt omkring Natura 2000 er præget af usikkerhed om regelgrundlaget hos dem, der skal implementere regelsættet, så det vil nok tage sin tid. Uklarheden og usikkerheden fremgår tydeligt af Gribskov Kommunes høringssvar til Natura 2016 plangrundlaget.

http://www.plejegribskov.dk/gribskov/ProfilePublic.nsf/0/953CABF5A60312EBC1257E030041EEEA

Den enkelte grundejer kan selvfølgelig nu som før selv varetage plejen af egen grund for egne midler og uden involvering af kommunen, blot man ikke skrider til handlinger, der potentielt kan skade den pågældende bevaringsværdige naturtype – eksempelvis gennem rydning. I givet fald har man anmeldepligt, før indgrebet påbegyndes.

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura-2000/anmeldeordning-i-natura-2000-omraader/
 
Natura 2000-reglerne tilsidesætter ikke gældende privatretslige deklarationer om, at f.eks. hegning skal godkendes af Foreningen af Grundejere i Tibirke Bakker og af Danmarks Naturfredningsforening, hvorfor Grundejerforeningens bestyrelse og Danmarks Naturfredningsforening skal tages med på råd forud for opsætning af hegn og eller indgåelse af græsningsaftaler.

Læs mere om Natura 2000:

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura-2000/