Vedtægter

1.

Foreningens navn er: ‘Foreningen af Grundejere i Tibirke Bakker’.

Dens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, særlig sikringen af de til Tibirke Bakker knyttede landskabelige værdier.

2.

Medlem af Foreningen kan enhver grundejer (skødehaver) i Tibirke Bakker blive.

Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Ved manglende rettidig betaling kan tillægges et mindre gebyr.

3.

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes i en af sommermånederne maj-september efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, dog mindst hvert andet år (lige årstal).

4.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3-7 af foreningens medlemmer eller disses nærmeststående familiemedlemmer (forældre, ægtefælle eller børn). Bestyrelsen fungerer for en 2-årig periode. Genvalg kan ske.

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand, der tillige fungerer som kasserer og sekretær, medmindre anden arbejdsdeling aftales.

5.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Til at revidere foreningens regnskab vælger generalforsamlingen en revisor. De reviderede regnskaber aflægges på den ordinære generalforsamling.

6.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes af denne, når 1/5 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Anmodning fra medlemmerne om indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal indeholde oplysning om, hvilket spørgsmål der ønskes behandlet.

7.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved brev til hvert enkelt medlem, indeholdende dagsorden for generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest den forudgående 15. april.

8.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflertal uanset antallet af mødte eller repræsenterede medlemmer. Stemmeret har ethvert medlem, der er ajour med betaling af kontingent.

Til forandring af vedtægter og til opløsning af foreningen kræves dog 2/3 af de afgivne stemmer, og at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er mødt eller repræsenteret.

Hvert medlem har én stemme. Der kan mødes ved skriftlig fuldmagt.